Hem

Bosarpasjön och dess omgivningar har under årens lopp utövat en lockelse för både människor och djur. Genom dess skyddade läge på Linderödsåsen har den varit unik på många sätt. Sjön har länge varit ansedd som Skånes renaste sjö. Detta  tack vare att den har varit befriad från utsläpp från industri (förutom från luften) och av icke fungerande avlopp från fastigheter. Odlingsintensiteten på intilliggande jordbruk har varit låg, så risken för övergödning från detta håll måste betraktas som försumbar. Skogsbrukets betydelse är dock en ännu outredd faktor som skall undersökas.

Sjöns popularitet som rekreationsområde har under många år varit betydande, särskilt dess nordöstra strand vid Sjöviken, som vid soliga sommardagar är överfyllda av badgäster från när och fjärran. Traditionen som samlings- och mötesplats för traktens folk kan åtminstone härledas till förra sekelskiftets 18-1900-tal då befolkningsmängden i trakten var som högst och slåtter/tröske krävde ett stort antal arbetare. Dagens arbete avslutades säkert gärna med ett svalkande bad i sjön. Det har dessutom funnits både nöjesfält och dansbana vid Sjöviken. I dag finns en välbesökt bangolfbana med café här.

Fisket i sjön har under de senaste 50-60 åren förändrats radikalt, från husbehovsfiske av byarnas olika skifteslag och markägare, där möjligen en mindre del gick till avsalu, till senare tiders intensiva sport- och fritidsfiske för allmänheten.

Under senare tid har tänket inom fiskevården förändrats från att mycket handla om utplantering av fisk till gagn för sportfisket, mot att återskapa naturliga fiskbestånd som reproducerar sig själva. I Bosarpasjöns fall behövs bland annat att, via en nulägesanalys få fram data om sjöns status och vid behov återställa biotoper, samt åtgärda eventuella problem angående näringsinnehåll och miljögifter. På så sätt är fiskevården för sjön att se som en del av natur- och miljövården och att även ha ett större perspektiv gentemot hela Vramsåns vattensystem och dess utlopp i Östersjön.

För att skapa en plattform för detta arbete har ett projekt satts igång som syftar till att ta fram en miljö- och fiskevårdsplan som ska ligga som grund för och underlätta framtida beslut gällande vatten- och fiskevården i Bosarpasjön.

Initiativtagare till projektet har varit Bosarpasjöns fiskevårdsområde och dess styrelse med Lasse Tönning i spetsen.